Sözlük

 • Advers ilaç olayı (ADE): Advers ilaç olayı, bir ilacın kullanımından kaynaklanan zarardır. Bu tanıma göre ADE terimi, ilacın neden olduğu zararları (advers ilaç reaksiyonları ve aşırı dozlar dahil) ve ilacın kullanımından kaynaklanan zararları (doz azaltmaları ve ilaç tedavisinin kesilmesi dahil) içerir. ADE'ler ilaç hatalarından kaynaklanabilir. 
 • Advers ilaç reaksiyonu (ADR): İnsanlarda hastalıkların profilaksisi, teşhisi, tedavisi veya bir fizyolojik fonksiyonun değiştirilmesi için kullanılan normal dozdaki bir ilaca karşı gelişen zararlı ve istenmeyen etkiler.
 • Aliquot yöntemi: Aliquot (alikot) yöntemi, daha büyük bir miktarı seyrelterek ve gerekli miktarı ölçülebilir hale getirerek, az miktarda bir kimyasal veya ilacı ölçmeyi ifade eder. (Örneğin; Seyreltici olarak su kullanarak 100 mL 0.3 mg/mL klonidin çözeltisi hazırlamak).
 • Altın standart: Yeni testlerin veya sonuçların ve protokollerin karşılaştırıldığı, genellikle mevcut en iyi olduğu kabul edilen, bilinen geçerlilik ve güvenilirliğe sahip herhangi bir standart klinik değerlendirme, yöntem, prosedür, müdahale veya ölçüm.
 • Antineoplastik ilaç hazırlama: Kemoterapide kullanılan tehlikeli ilaçların, uygun yöntemle hastaya uygulanmaya hazır hale getirilmesi.
 • Başlangıç materyalleri: Bir tıbbi ürünün hazırlanmasında kullanılan tüm farmasötik bileşenler (ambalaj materyalleri hariç).
 • Çapraz kontaminasyon: Belirli bir ilacın veya başlangıç materyalinin başka bir ürünle kazara kontamine olması.
 • Eksipiyan (Yardımcı madde): Aktif bileşenlerin kimyasal stabilitesi veya hasta tarafından kabul edilebilirlik gibi arzu edilen karakteristiklere ulaşması için, ilaçlara eklenen doğal terapötik aktivitesi olmayan bileşenler. Örneğin; pH'ı ayarlayan maddeler, tatlandırıcılar, renklendirici maddeler.
 • Good Pharmacy Practice: Eczacılık hizmetlerini kullanan insanların ihtiyaçlarına, optimal, kanıta dayalı bakım sağlayacak şekilde cevap veren eczane uygulamasıdır. Bu uygulamayı desteklemek için, kalite standartları ve yönergelere ilişkin yerleşik bir ulusal çerçevenin olması esastır. (FIP tanımı).
 • IV ilaç hazırlama: Tedavi amacıyla kullanılan parenteral ilaçların uygun yöntemle hastaya uygulanmaya hazır hale getirilmesi.
 • İlk prensipler: Bir teori, sistem veya yöntemin dayandığı temel kavramlar veya varsayımlar.
 • Mikrobiyolojik kontaminasyon: Bakteri, maya, küf, mantar, virüs, prionlar, protozoa veya bunların toksinleri ve yan ürünlerinin hazırlanan ürüne kasıtlı olmayan şekilde kazara girişi.
 • Morbidite: Hastalık
 • Mortalite: Ölüm
 • NIOSH Tablo 1: Üreticinin güvenli kullanım kılavuzuna sahip olanlar dahil olmak üzere antineoplastik ilaçlar.
 • NIOSH Tablo 2: Üreticinin güvenli kullanım kılavuzuna sahip olanlar dahil olmak üzere, NIOSH tehlikeli ilaç kriterlerinden bir veya daha fazlasını karşılayan antineoplastik olmayan ilaçlar.
 • NIOSH Tablo 3: Esas olarak üremeyle ilgili olumsuz etkileri olan antineoplastik olmayan ilaçlar.
 • Non-steril farmasötik karışım: Steril olmayan farmasötik karışımlar.
 • Oral süspansiyon hazırlama: Oral yoldan tablet kullanımı mümkün olmayan hasta grupları için, tablet/kapsül formundaki ilaçların uygun yöntemle ve uygun çözücülerle süspansiyon haline getirilmesi.
 • Organoleptik özellikler: Bir ilacın tat, koku, doku vb. duyusal özellikleri.
 • Stok solüsyon: Daha sonra hastalara özel daha küçük ilaç dozları hazırlamak amacıyla, stabilitesi uygun olan karışımların belirli konsantrasyonlarda ve büyük hacimlerde hazırlanması. Bu stok solüsyonlar uygun şartlarda depolanır ve hasta istemleri oluştuğunda uygun doz içerisinden alınarak hastaya gönderimi sağlanır.
 • Süspansiyon bazı: Aktif bileşeni süspanse etmek için kullanılan, terapötik olarak inaktif baz veya seyreltici.
 • Taşıyıcı sıvı: Aktif bileşeni süspanse etmek ya da çözmek için kullanılan, terapötik olarak inaktif baz veya seyreltici.
 • Tiksotropik: Durgunken bir jel gibi, karıştırıldığında viskoz bir sıvı gibi davranan madde.
 • TPN hazırlama: Parenteral beslenme yoluyla besin alacak hastaların beslenme içeriklerinin uygun yöntemle karıştırılarak hastaya uygulanmaya hazır hale getirilmesi.
 • Ürün formülasyon master dokümanı: Geçerli stabilite çalışmaları bulunan formülasyon bilgileri.
 • Yardımcı madde (Eksipiyan): Aktif bileşenlerin kimyasal stabilitesi veya hasta tarafından kabul edilebilirlik gibi arzu edilen karakteristiklere ulaşması için, ilaçlara eklenen doğal terapötik aktivitesi olmayan bileşenler. Örneğin; pH'ı ayarlayan maddeler, tatlandırıcılar, renklendirici maddeler.